«مـــــــــــحــــرم»

◄ بــاز مُحــَـ♥ــَرم شُد ماه ماتَم شُد دِل عَزا داره عَزای فَخرِ عالَم شُـــــد

◄ بــاده ی غَــــم کو

◄ رَختِــــ ماتَم کو

◄ کــَـــز شَقـــاوَتـ مـــاه قَتلِ اِسمِ اَعظَم شُــــد

◄ پادِشاهِ دیــــن چون فِتـــاد از زین

◄ رِشتــه ی عَقلِ خُــ♥ــدا بُگزَسته اَز هَم شـَـــد

◄ دیـــده گِریـــان کُن

◄ موپَـــریشــان کُـــن

◄ چونــ بَلاپِی دَر پِی آمَــــد غَم دَم وغَم شــُــــد


"صَــــــــــــــــل اَللّۀ عَلَــــــیک یا اَباعَبدِالـــــلّــه"
◄◄◄ مجنـــــــــــــون ►►►

/ 0 نظر / 22 بازدید