✿ خطبه حضرت زینب در کوفهوای بر احوال شما مردم غدارِ ستم پیشه ی مکارِ جنایتگرِ بی عار، عجیب ست
که دارید بدین ننگ به دل ناله به رخ اشک الهی نشود اشک شما خشک و بگریید به این ننگ که بردامن آلوده نهادید،شما آن زنی استید که بگسیخت همه رشته ی خود را و شما سبزی فاسد شده در مزبله هایید، شما همچو گچ روی مزارید، ندارید به جز زشتی و پستیّ و دورویی که خود آراسته مانند زنان در اجنبیانید،همین لکه ی ننگی که نهادید به دامن،به خداییِ خدا پاک به صد بحر نگردد، نتوان شست به آب دو جهان ننگ شما را.

/ 0 نظر / 21 بازدید